فا
محصولات گلخانه ایی

محصولات گلخانه ایی

 

محصولات گلخانه ای شامل: کلم بروکلی، گل پریوش، کاکتوس، ذرت شیرین، نمونه های گل های خارجی نادر مانند گل کاغذی، آگاو خارجی