فا
لوازم باغبانی

لوازم باغبانی

لوازم باغبانی موجود:

1-بیلچه باریک علف هرزکن   

2-بیلچه دو شاخه برای کندن علف هرز پیازدار

 

3-قیچی باغبانی

4-قیچی باغبانی و هرس

5-سله شکن و نم گیر دسته کوتاه

6-نهال کار-بوته کار برای صیفی کاری و احیای مراتع

7-هرس کن دسته بلند دنده ای تلسکوپی

8-هرس کن دسته بلند

9-شن کش تلسکوپی( برای ایستاده کار کردن)

10-بیلچه تلسکوپی علف هرز زن و نم گیر

11-سله شکن و نم گیر تلسکوپی

12-شیلنگ جمع کن اتوماتیک با 9 متر شیلنگ برای منازل

 

13-شیلنگ جمع کن اتوماتیک با 15 متر شیلنگ برای منازل

14- شیلنگ جمع کن اتوماتیک با 20 متر شیلنگ برای منازل

15- شیلنگ جمع کن اتوماتیک با 25 متر شیلنگ برای منازل و گلخانه ها

16- شیلنگ جمع کن اتوماتیک با 30 متر شیلنگ برای منازل و گلخانه ها

17- شیلنگ جمع کن اتوماتیک با 100 متر شیلنگ برای پارک ها

18-سمپاش 2 لیتری برای منازل

19-سمپاش 5 لیتری برای منازل و گلخانه ها

20-سمباده زن برقی برای دیوار و صنایع فلزی و چوبی

21-علف زن موتوری پشتی چند کاره