فا
کشت بافت

کشت بافت

 

حدود نیم قرن در جهان سابقه دارد ولی متأسفانه در ایران فقط بصورت پراکنده با کارآئی نه چندان زیاد در جریان است.

مجتمعهای گیاهشناسی اصفهان و کیش با وارد کردن بهترین نمونه های گیاهی از لحاظ گل و درختان میوه و گرمسیری و آزمایش آنها برای مناطق مرکزی و جنوبی کشور بهترین را انتخاب و از طریق کشت بافت تکثیر خواهد شد. از یک ساقه مستعد گیاهی میتوان یک میلیون نهال تولیدکرد.