فا
تکنولوژی

تکنولوژی

تکنولوژی های نو

تکنولوژی های نو در اصفهان به صورت تولید برق از باد و خورشید و خانه ای که احتیاجات خود را از لحاظ برق ، گرما و آب بدون سوخت فسیلی تامین میکند در پروژه اصفهان به نمایش گذارده خواهد شد. در کیش اضافه بر تولید برق از باد و خورشید، آب آشامیدنی از هوا و آب کشاورزی از سیستم های آب شیرین کن به دست آمده و آب شور به وسیله دستگاه ایونیزر مناسب برای آبیاری خواهد شد.

تلمبه بادی اصلی ساخت استرالیا آب را با انرژی باد از چاه پمپاژ خواهد کرد و مهمترین اختراع در علوم گیاهی به صورت تولید از طریق کشت بافت به نمایش گذارده خواهد شد که چگونه از یک شاخه با ارزش و با اصالت ژنتیکی درخت یا گل میتوان یک میلیون نهال تولید کرد.