فا
انرژی های نو و تجدید شونده

انرژی های نو و تجدید شونده

 

انرژیهای جایگزین

باغهای گیاهشناسی اصفهان و کیش سعی در استفاده از انرژیهای تجدید شونده  مانند خورشید و باد بجای استفاده از انرژی فسیلی دارد.

تماشای دستگاه تولید برق از باد و خورشید که در یک کانتینر کم جا قرار دارد، بسیاری از بازدیدکنندگان را بفکر استفاده از همین روشها خواهد انداخت و با وسعت این روش خدمت شایانی به حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در مصرف گاز و برق شهری کرده ایم. ایران از نعمت خورشید و باد در حد فراوانی برخوردار است. چه خوب است که از این نعمت الهی بهره ببریم و نعمات حضرت پرودگار را شکرگزار باشیم.