فا
سرمایه گذاران خیراندیش

سرمایه گذاران خیراندیش


این پروژه مانند فعالیتهای بساز و بفروشی که وقتی  سودآور بود، سودآوری چندانی ندارد. درآمد از سال سوم تأسیس حاصل میشود. از سال چهارم به بعد سودآوری 36 درصدی برای این پروژه پیش بینی شده است.
مهمترین استفاده این پروژه، تـأثیر گذاری آن نسبت به طـرز تـفکر و طرز رفتار جـوانان خواهـد بود.
محیط این پروژه  و برنامه هائیکه در آن اجرا میشود، بجوانان خواهد آموخت که آنها مسئولیتی نسبت بوطن خود دارند و از سرزمین ، خاک، آب و گیاهان آن بایستی محافظت کنند و نعمتهای الهی را شکرگذار باشند.
30 درصد درآمد سهمیه سرمایه گذاران اصلی یعنی مالک زمین وقف اصلاحات اخلاقی جامعه میشود. در این باغ، سمینارها، سخنرانیها و کلاسهای آموزشی ارائه خواهد شد تا نظر واقف و سرمایه گذاران تأمین گردد.
این مجتمع مسجد زندگی امروز برای آنهائیکه به مسجد نمیروند خواهد شد. امروزه جوانان به مسجدها جذب نمیشوند ولی مؤسسین امیدوار هستند که این تفرجگاه علمی در حدود و ثغور دستورات دینی برنامه های اجرا کند که همه مردم مخصوصاً جوانان را بخود جذب کند و آنگاه به اخلاقیات و رفتار و کردار بپردازد.
ما امیدواریم سرمایه گذاران نیکوکار و خیراندیش به این برنامه ها ملحق شوند و از رحمت الهی خود و خانواده خود را بهرمند سازند.