فا
باغ گیاهشناسی در کیش

باغ گیاهشناسی در کیش

 

 باغ گیاهشناسی کیش دارای همان امکانات، گلخانه ها و کشت بافت و مزایای باغ اصفهان  است ولی با مقیاسی بسیار کوچکتر.

 ایجاد کار دائم برای 10 نفر مهندس و تکنسین، 20 نفر کارمند و کارگر و دهها نفر من غیرمستقیم به کار مشغول خواهند شد.

 جذب توریست و گردشگراز داخل مملکت و کشورهای همجوار و مناطق گرمسیری مورد نظر است.

  بازدیدکنندگان استفاده از تولید آب از رطوبت هوا و روشهای استفاده  از آب شور برای کشاورزی را مشاهده خواهند کرد و این روشها را برای حفاظت از محیط زیست به کار خواهند بست.

 جاذبه های گردشگری در کیش محدود است و مکانی برای کسب علم و آشنا شدن به محیط گرمسیری و چگونگی استفاده از سایه بانها و تولید گل و گیاه در محیط محافظت شده در کیش وجود ندارد ولی  در باغ گیاهشناسی کیش همه تکنولوژیهای نو بکار بسته خواهد شد و بسیار آموزنده برای پیشرفت جنوب کشور خواهد بود. سبز کردن جزیره بدون استفاده از آب و بدون تغییر خاک امکان پذیر است

باغ گل :