فا
بخش اخبار

اهداف مورد نظر پروژه

1393/11/15
فرستاده شده توسط  مدير سايت
1402 بار نمایش
در طرح حاضر تلفیقی از دو پدیده ی گردشگری و باغهای گیاهشناسی منجر به احداث مجموعه ای کشاورزی نمایشگاهی با اهداف، گردشگری، آموزشی، اقتصادی در جهت ارتقاء فرهنگی جامعه مورد نظر خواهد شد


از جمله اهداف اجرای این طرح، معرفی و نمایش روش های نوین استفاده از انرژی های طبیعی جایگزین به منظور کاهش آلاینده های زیست محیطی و سوخت های فسیلی خواهد بود.
بدین منظور در طرح حاضر پیش بینی شده است که با اهداف یک واحد مسکونی ارگانیک که همه ی نیازهای انرژی این خانه از طریق انرژی ها ( از خورشیدی، باد و بیوگاز) تامین خواهد شد به عنوان نمونه و یک الگوی قابل ترویج عمومی به نمایش درآید.
همچنین با نصب یک دستگاه کانتینر تولید انرژی از طبیعت که می تواند بخشی از انرژی معرفی مجموعه باغ را از طریق جمع آوری و تبدیل انرژی خورشیدی و باد به الکتریسیته تامین نماید به نمایش عمومی در آید.
بدین منظور با توجه به مطالعات خاک، اقلیم، توپوگرافی و منابع آب، کل زمین محل اجرای طرح، بر اساس استعداد و قابلیت کاربرد به قسمت های مختلف  تقسیم و هر قسمت به احداث یکی از تاسیسات مورد نظر طرح ( سازه ای یا کشاورزی) اختصاص خواهد یافت.