فا
بخش اخبار

موضوع ، مساحت و محل اجرای پروژه

1394/02/01
فرستاده شده توسط  مدير سايت
1560 بار نمایش

موضوع طرح: احداث مجموعه باغ گردشگری با محوریت باغهای گیاهشناسی با رویکرد ارتقاء علمی و فرهنگی کشاورزی و ایجاد بنیاد نیکوکاری.
مساحت طرح:  پانزده هکتار ( در سه قطعه 11/2 و 1/9 و 1/8 هکتاری) شامل کلکسیون باغهای میوه، درختان و درختچه های زینتی، گلها و گیاهان زینتی چند ساله و علفی، سبزیها و میوه های بوته ای و گیاهان پوششی اقالیم مختلف.
محل اجرای طرح: سه قطعه زمین همجوار به مساحت جمعا پانزده 15 هکتار واقع در اراضی دهستان گلستان از توابع شهرستان فلاورجان و به فاصله 4/ 4 کیلومتر جنوب غربی شهرستان فلاورجان، ضلع جنوبی اتوبان اصفهان زرین شهر موسوم به مزرعه آقای مهندس بصیری می باشد.